Polityka prywatności

Czy Twoje dane osobowe są dla Ciebie ważne ? Wiemy, że tak. Dla nas też. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i dbamy, aby Twoje dane były wykorzystywane przez nas tylko wtedy, kiedy Ty sam tego chcesz.

Chcemy Cię zapewnić, że nasz serwis internetowy, tj. www.pgs-soft.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dopiero w momencie, gdy wypełnisz którykolwiek formularz na stronie, Twój adres e-mail zostaje powiązany z plikiem cookie. Na tej podstawie nasz system automatyzacji marketingu odtwarza wstecznie Twoje zachowanie na naszej stronie.

O plikach cookies napiszemy trochę więcej w dalszej części Polityki prywatności.

Polityka prywatności, którą przygotowaliśmy ma na celu przybliżenie Tobie wszystkich najważniejszych informacji o tym SKĄD, KIEDY I DLACZEGO zbieramy Twoje dane osobowe. Napiszemy też Tobie o tym, jakie Twoje dane przetwarzamy. Tutaj też znajdziesz informacje o tym, czego możesz od nas wymagać i jakie masz prawa.

W takim razie zaczynajmy

RODO – to teraz takie modne słowo. Co ono oznacza? Jest to polski skrót określający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie? RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od 25 maja 2018 r.

Czym są dane osobowe? Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i nazwa stanowiska, adres IP komputera.

Administrator Danych Osobowych lub ADO to my: PGS Software sp. z o.o. Nasza siedziba mieści się przy ul. Suchej 3 we Wrocławiu.

Pisząc Serwis mamy na myśli serwis internetowy, którym zarządzamy tj. www.pgs-soft.com .

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie wtedy, kiedy wypełniasz formularz kontaktowy w Serwisie lub przesyłasz do nas pytanie.

Jakie dane przetwarzamy?

Kierujemy się zasadą minimalizacji, to znaczy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PGS Software sp. z o.o., którym jest:

 • udzielenie odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytanie / wiadomość;
 • prowadzenie analiz statystycznych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon,
 • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Oczywiście, że nie. Tak jak już pisaliśmy, korzystanie z naszego serwisu nie wymaga podania danych osobowych, ale bez podania przez Ciebie Twoich danych nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do platform technologicznych służących do integracji i analizy danych, prowadzenia działań marketingowych i reklamowych, jednak nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech. Te dane to m.in.: kraj i miejscowość z których odwiedzasz Serwis, adres IP, przeglądarka i system operacyjny urządzenia z którego odwiedzasz Serwis.

Jednak chcemy Ciebie zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie, a profilowanie realizujemy jedynie w celu dopasowania treści udostępnianych przez PGS Software sp. z o.o. oraz w celu tworzenia profili użytkowników Serwisu.

Jakie masz uprawnienia wobec PGS Software sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo żądać od nas sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) podanych przez siebie danych;
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych. Są to platformy technologiczne do integracji i analizy danych, prowadzenia działań marketingowych i reklamowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i nazwa stanowiska, które przetwarzamy będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Jak się możesz z nami skontaktować

Jeśli chcesz się z nami skontaktować i zadać nam pytanie, możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego na stronie WWW lub pisząc na adres gdpr@pgs-soft.com

Polityka cookies

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PGS Software sp. z o.o.
 • Bazując na plikach cookies nasz system automatyzacji marketingu obserwuje Twoje zachowanie na stronie, tj. które strony odwiedziłeś, jak długo trwała wizyta, jakie treści pobrałeś, jakie formularze wypełniłeś.
 • Dopóki nie pozostawisz nam adresu e-mail, Twoja aktywność na stronie jest odnotowywana anonimowo (nie wiemy kto to, ale wiemy m.in. z jakiego jesteś kraju, jakiej używasz przeglądarki internetowej i z jakiego urządzenia się łączysz).
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pozwalają też tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Ustawienia” lub „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.
 • Znaki towarowe oraz prawa autorskie

  • Jeżeli nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do stron, informacji, materiałów oraz ich rozmieszczenia w ramach Serwisu należą do PGS Software sp. z o.o. lub zostały przeniesione odpowiednią licencją na PGS Software sp. z o.o.
  • Serwis zawiera także znaki towarowe, nazwy handlowe, loga zastrzeżone zarówno przez PGS Software sp. z o.o., jak i firmy oraz osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu ich identyfikacji. Udostępniając je w Serwisie, PGS Software sp. z o.o. nie udziela licencji na wykorzystanie ich w jakikolwiek sposób.
  • Użytkownikom wolno drukować, powielać, kopiować lub tymczasowo przechowywać fragmenty Serwisu dla własnych potrzeb lub w związku z korzystaniem z produktów oraz usług PGS Software sp. z o.o.
  • Użytkownikom nie wolno dokonywać żadnych zmian w treściach pochodzących z Serwisu.
  • Szczegółowy zakres dozwolonego i niedozwolonego użytku treści pochodzących z Serwisu precyzują przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.